ALGEMENE VOORWAARDEN KALDI SPIN & WIN ACTIE

Er is op dit moment geen actie.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Kaldi Spin & Win" (verder te noemen: de "Actie" en de "Actievoorwaarden").

2. De Actie wordt georganiseerd door Kaldi Retail Group B.V. (hierna “de Organisator” genoemd), Popovstraat 70, 8013 RK te Zwolle.

3. De actie heeft als doel het promoten van Kaldi.

4. De Actie betreft een klein promotioneel kansspel conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 2 Deelname

1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met deze Actievoorwaarden.

2. Deelname aan ‘Kaldi Spin & Win’ actie is gratis.

3. Medewerkers van de Organisator, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn uitgezonderd van deelname.

4. Deelnemen kan alleen als de deelnemer 18 jaar of ouder is. Voor minderjarigen tot 18 jaar dient diens ouder/voogd toestemming te verlenen voor deelname aan de Actie.

5. De Actie start op 9 maart 2018 09.00 en eindigt op 11 maart 2018 om 18.00 uur. (de “actieperiode”).

6. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

7. De gewonnen prijs wordt door de Organisator uitgekeerd. De winnaar krijgt hierover schriftelijk bericht.

Artikel 3 Speelwijze

1. De Organisator geeft gedurende de Actie verschillende prijzen weg.

2. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient een Deelnemer in de desbetreffende actieperiode zich te registeren als deelnemer van de Actie via http://www.hetperfectekopjekoffie.nl.

3. Het rad is slechts ter illustratie, de gewonnen prijs wordt bepaald zodra je je email bevestigt. De voucher voor de gewonnen prijs wordt per mail verzonden. Indien het rad een andere prijs toonde dan u in uw mail kreeg is uw mail leidend.

Artikel 4 Prijzen

1. Iedere deelnemer maakt kans op één van de volgende prijzen:

Verdere prijzen..

2. Alle prijzen zijn netto.

3. de Organisator zal via een persoonlijk bericht via e-mail en/of telefoon contact opnemen met de prijswinnaars.

4. De gewonnen prijs wordt uitsluitend toegekend aan de betreffende winnaar. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor vervangende prijzen of contant geld. Indien de gewonnen prijs korting betreft dan is deze korting eenmalig in te wisselen bij een van de Kaldi vestigingen.

5. Mocht de Organisator één van de winnaars niet kunnen bereiken vanwege bijvoorbeeld een ongeldig e-mailadres, dan vervalt het recht op de prijs en trekt de Organisator een andere winnaar.

6. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator. De Deelnemer kan bij afgelasting geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie.

 

Artikel 5 Publiciteit

Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de Organisator om hun namen en mogelijke foto- of filmopnamen en interviews van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Actie te gebruiken. De Organisator heeft het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. De Deelnemer geeft bij voorbaat toestemming voor deze openbaarmakings- en/of verveelvoudigingshandelingen door de Organisator, zonder dat deze ter zake een vergoeding verschuldigd zal worden. De winnaar heeft het recht zijn hiervoor bedoelde toestemming in te trekken en/of zich te verzetten tegen het verdere gebruik van zijn persoonsgegevens door dit per aangetekend schrijven aan Organisator mee te delen. In dat geval zal Organisator hieraan gevolg geven, doch zullen de aanspraken op nog niet genoten prijzen vervallen.

Artikel 6 Persoonsgegevens

Door deelname accepteert de Deelnemer dat zijn/haar persoonsgegevens worden geregistreerd en in het kader van deze actie worden gebruikt door de Organisator en voor het versturen van digitale nieuwsbrieven aan Deelnemer. De Organisator behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan derden anders dan noodzakelijk in het kader van de Actie.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.

Artikel 8 Diversen

1. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of deze Actievoorwaarden van de Actie tussentijds te wijzigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

2. In een situatie waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist de Organisator.

3. De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Met klachten over deze actie kan Deelnemer zich wenden tot Kaldi, Popovstraat 70, 8013 RK Zwolle. Daarnaast is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG DenHaag.

4. Eventuele kansspelbelasting zal worden afgedragen door Organisator.

5. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen die uit de Actie voortvloeien is de rechter in Zwolle bevoegd.

Zwolle, 23 maart 2016